Idea Konferencji KAPITALNI SPOŁECZNIE pojawiła się z chęci podsumowania i celebracji sukcesu 10 lat realizacji w Siemensie programu wolontariatu pracowniczego oraz dzielenia się tym doświadczeniem z innymi. To jedna z pierwszych inicjatyw działu HR w naszym kraju, sfokusowana z pełną uważnością na podmiotowość pracownika, relacje pracownicze, jakość komunikacji, efektywność współpracy, a także kluczowe problemy społeczne, które są dla nas wszystkich ważnym wyzwaniem. Będziemy dzielić się wspólnym doświadczeniem i perspektywami rozwoju wolontariatu pracowniczego w organizacjach przyszłości również w planowanym Raporcie KAPITALNI SPOŁECZNIE z początkiem 2019 roku.

W świecie szybkich zmian – na rynku pracownika, nowych technologii i nowych modeli biznesowych opartych na założeniach ekonomii współpracy, kultury relacji i psychologii pozytywnej – przyświecają nam wszystkim wreszcie wspólne cele, Zrównoważone Cele Rozwoju z perspektywą do 2030 roku wg. Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sektor prywatny ogrywa w ich realizacji kluczową rolę ze swoim potencjałem kapitału społecznego, bo tylko razem, w zaufaniu i współpracy możemy zmieniać świat na lepsze i spełniać się w tym co robimy każdego dnia!

W organizacji biznesowej program wolontariatu pracowniczego, stanowi według nas fantastyczną przestrzeń do uwalniania kapitału społecznego, a tym samym do zmieniania świata na lepsze. Chcemy w związku z tym podjąć debatę na ten temat i wyznaczyć rekomendacje na najlepsze jej zagospodarowanie w duchu rozwijania kultury relacji i współpracy oraz obszary kluczowego wpływu wolontariatu pracowniczego w kontekście zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych i wyzwań jakie przed nami. Wolontariat stwarza nam bowiem możliwości uczestnictwa w sieciach, naturalnej wzajemności, budowania zaufania, podnoszenia poczucia wartości i sensu, uwalniania talentów, wychodzenia poza schematy w stronę innowacji opartej na wiedzy nieformalnej i autentycznych relacjach.
Ta proaktywność powiązana z poczuciem skuteczności osobistej i zespołowej stanowi  potencjał, by wspólnie wywierać pozytywny wpływ dla nas i dla przyszłych pokoleń, ale również, by budować przewagi konkurencyjne najwyższych lotów, gdzie ludzie są kreatorami aktywności, a nie przedmiotem do realizacji zadań specjalnych, w tym kryzysowych. Wiemy to.

W ramach CSR firmy koncentrują się na budowie i umacnianiu kapitału społecznego między innymi przez: wspieranie form dobrowolnego zaangażowania społecznego pracowników, tworzenie właściwych relacji i powiązań między pracownikami przedsiębiorstwa oraz z jego otoczeniem, kształtowanie wspólnych wartości i zachowań, które wiążą członków sieci i społeczności, a przez to umożliwiają wspólne działania, szkolenia i rozwój pracowników oraz tworzenie komfortowych warunków w miejscu pracy. Przykładem działania, które przyczyniło się do wzrostu zaufania, poprawy relacji, komunikacji między pracownikami jest wolontariat pracowniczy. Dlatego warto rozwijać ten potencjał z największą starannością i uważnością, mając na uwadze szanse i zagrożenia dla realizacji tego typu przedsięwzięcia w biznesie. Będziemy o tym rozmawiać, dzielić się dobrymi praktykami, inspirować. Zapraszamy do debaty również Państwa!


 

Zainspiruj innych!